MBK Life แบบชั่วระยะเวลา

เงื่อนไขการรับประกันโดยย่อ
-อายุรับประกัน 20-60 ปี
-ระยะเวลาเอาประกันภัย/ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5/5, 10/10,15/15,และ 18/18

Back to top button